EMIR

A 648/2012/EU Rendelet (EMIR) által meghatározott, az EU-ban székhellyel rendelkező származékos ügyleteket bonyolító vállalkozásokat érintő különböző kötelezettségekre, így pl. az ügyleteket és azok szerződő feleit érintő, a megfelelő szervezetek felé teljesítendő, kötelező jelentéstételi kötelezettségekről és a Felek által alkalmazandó különböző kockázatcsökkentési intézkedésekről az alábbiak szerint tájékoztatjuk.

Tájékoztató az EMIR előírásainak változásairól


Fontos, hogy a hivatkozott jogszabály közvetlenül alkalmazandó minden ilyen ügylettípust kötő félre, a jogszabálynak történő megfelelést a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi és meg nem felelés esetén szankcionálja. A rendelet alkalmazása szerint az első jelentési kötelezettséggel érintett nap 2014. február 12., ettől a naptól szükséges az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) felé az Ön vállalkozása által kötött tőzsdei és tőzsdén kívüli származékos ügyleteket jelenteni.

A jelentési kötelezettség teljesítéséhez a Rendelet által előírtak szerint szükséges, hogy az Ön vállalkozása rendelkezzen a "Legal Entity Identifier LEI" elnevezésű azonosító számmal.

Az egységes azonosító célja, hogy lehetővé tegye az adattárházak felé jelentett ügyletek uniós szintű egyeztetését. A LEI kódok kibocsátását, nyilvántartását, különböző, erre feljogosított szerveztek végzik, ezek többnyire online kérelmezhetők, az egyes szervezetek által meghatározott eljárásrend szerint. />A LEI kód igényléséért egyszeri, és fenntartásáért, nyilvántartásáért éves díjat kell fizetni a kibocsátó szervezet részére. Az egyes LEI kód kibocsátó szervezetek díjai eltérhetnek egymástól, erről a LEI kibocsátók oldalán lehet tájékozódni.

Az főbb LEI kód kibocsátók itt találhatók.

További információk a LEI kódról: www.leiroc.org
Megállapodás LEI kód igénylésben való közreműködésre, valamint a származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentésére

Amennyiben vállalkozása érintett az EMIR rendelkezése szerint adatszolgáltatásban és még nem rendelkezik LEI kóddal, kérjük, hogy a LEI kód beszerzéséhez szükséges lépéseket szíveskedjen fentiekben leírtak szerint megtenni. Amennyiben vállalkozása már rendelkezik LEI kóddal, kérjük, szíveskedjen azt Társaságunknak megadni.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a Random Capital Zrt. a jelentési kötelezettséggel érintett ügyfelei részére lehetőséget biztosít az adatszolgáltatási kötelezettség delegálására, azaz Vállalkozásától azt átvállalja.

Kérjük, hogy folyamatosan kövesse nyomon az EMIR-rel kapcsolatos tájékoztatásainkat.

Amennyiben vállalkozása érintett az EMIR rendelkezése szerint adatszolgáltatásban és még nem rendelkezik LEI kóddal, kérjük, hogy a LEI kód beszerzéséhez szükséges lépéseket szíveskedjen fentiekben leírtak szerint megtenni. Amennyiben vállalkozása már rendelkezik LEI kóddal, kérjük, szíveskedjen azt Társaságunknak megadni.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a Random Capital Zrt. a jelentési kötelezettséggel érintett ügyfelei részére lehetőséget biztosít az adatszolgáltatási kötelezettség delegálására, azaz Vállalkozásától azt átvállalja.

Kérjük, hogy folyamatosan kövesse nyomon az EMIR-rel kapcsolatos tájékoztatásainkat.

Kik tartoznak az EMIR hatálya alá?

Az EMIR az ún. központi szerződő feleken, klíringtagjaikon és pénzügyi szerződő feleken kívül közvetlenül vonatkozik az Európai Unióban székhellyel rendelkező származtatott (derivatív) ügyletet kötő jogi személyre ill. "vállalkozásként" működő, azaz nyereségtermelés céljából kereskedelmi tevékenységet folytató természetes személyekre, valamint vállalkozásokra.

Milyen ügyletekre terjed ki az EMIR hatálya?

Az EMIR hatálya a tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott (derivatív) ügyletekre terjed ki.

Milyen főbb kötelezettségeket határoz meg az EMIR?

Jelentéstétel, Kereskedési adattár (Trade Repository)

2014. február 12. napjától lép hatályba a származtatott ügyletek (tőzsdei és tőzsdén kívüli) jelentéstételi kötelezettsége az ún. kereskedési adattárházak felé. A jelentéstétel keretében a rendelet hatálya alá tartozó személyeknek így az EU területén székhellyel rendelkező jogi személyeknek, ügyletkötés esetén, naponta szükséges továbbítani az ügyletekre vonatkozó adatokat az ESMA által nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárházak felé. A jelentéstételi kötelezettség mindkét szerződő felet terheli, tehát pl. amennyiben Ön a Random Capital Zrt. ügyfeleként köt ügyletet az Random Capital Zrt. befektetési szolgáltatásainak igénybevételével, akkor az ügylet jogszabály által meghatározott jellemzőit mind az ügyfélnek, mind a Random Capital Zrt-nek jelenteni szükséges az adattárház felé.

A Random Capital Zrt. a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt., közreműködésével tesz eleget a jelentéstételi kötelezettségének, ill. az érintett jogi személyként, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként működő ügyfelei részére lehetőséget biztosít az ügyfelet érintő jelentéstételi feladatok Random Capital Zrt.-re történő delegálására.

Fogalmak:

"központi szerződő fél": olyan jogi személy, amely helyettesíti az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződésekben érintett ügyfeleket, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben

"pénzügyi szerződő fél": a 2004/39/EK irányelvvel összhangban engedélyezett befektetési vállalkozások, a 2006/48/EK irányelvvel összhangban engedélyezett hitelintézetek, a 73/239/EGK irányelvvel összhangban engedélyezett biztosítási vállalkozások, a 2002/83/EK irányelvvel összhangban engedélyezett, életbiztosítással foglalkozó biztosítóintézetek, a 2005/68/EK irányelvvel összhangban engedélyezett viszontbiztosítók, a 2009/65/EK irányelvvel összhangban engedélyezett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és – amennyiben vonatkozik rájuk – az alapkezelő társaságaik, a 2003/41/EK irányelv 6. cikkének a) pontja értelmében vett, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények, valamint a 2011/61/EU irányelvvel összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett alternatív befektetési alapkezelők által kezelt alternatív befektetési alapok.

A vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján a természetes személy ügyfelek esetében a befektetési vállalkozás köteles eleget tenni a jelentési kötelezettségnek. EMIR - Ügyféltájékoztató European Market Infrastructure Regulation.

Hogy teljesítheti vállalkozása a Random Capital Zrt-nél kötött ügyletek jelentési kötelezettségét?

 • A jelentéstételt vállalkozása a Random Capital Zrt-re delegálja.
 • A jelentést maga a vállalkozás teljesíti az adott Kereskedési adattár (TR) felé.
 • A jelentéstételt a vállalkozás harmadik félre delegálja.

Fontos, hogy az EMIR előírása szerint, nem csak a 2014. február 12-ét követően kötött ügyleteket kell jelenteni, hanem úgynevezett back loading keretében szükséges azon ügyletek jelentése is melyek megkötésére 2012. augusztus 16-án vagy azt követően kerültek megkötésre és még élnek a jelentési kötelezettség kezdő időpontjában.

Mit kell tennie, ha az adatszolgáltatási kötelezettséget a Random Capital Zrt-re kívánja delegálni?

Önnek megállapodást kell kötnie Társaságunkkal, hogy a vállalkozását érintő, Random Capital Zrt-vel valamint a Random Capital Zrt. befektetési szolgáltatásainak igénybevételével kötött ügyleteire vonatkozó jelentéstételi feladatok ellátásával megbízza Társaságunkat.

A megbízás esetén a Random Capital Zrt. a back loading keretében az EMIR hatálybalépéséig bejelenti az érintett ügyleteket.

A Random Capital Zrt. a jelentéstételi feladatok ellátásért jelenleg nem számol fel díjat.

A megállapodást Társaságunk honlapján érheti el, valamint az érintett jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket a kapcsolattartási csatornákon tájékoztatjuk a szükséges lépésekről.

EMIR – European Market Infrastructure Regulation jogforrásai:

 • Az Európai Parlament és a Tanács a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) itt található.
 • A BIZOTTSÁG 876/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről itt található.
 • A BIZOTTSÁG 153/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó követelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről itt található.
 • A BIZOTTSÁG 152/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről itt található.
 • A BIZOTTSÁG 151/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről itt található.
 • A BIZOTTSÁG 150/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről itt található.
 • A BIZOTTSÁG 149/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási kötelezettségről, a nyilvános jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi szerződő felekről és a nem központi szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről itt található.
 • A BIZOTTSÁG 148/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről itt található.
 • A BIZOTTSÁG 1249/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a központi szerződő felek által vezetett nyilvántartások formátumára vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról itt található.
 • A BIZOTTSÁG 1248/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétel iránti kérelmének formátumára vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról itt található.
 • A BIZOTTSÁG 1247/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról itt található.

Az EMIR-rel kapcsolatos további információk:

 • ESMA:itt található.
 • Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.:itt található.
 • Magyar Nemzeti Bank - Felügyelet:itt található.

Jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak. Tekintettel arra, hogy az EMIR, valamint a hozzá kapcsolódó és a végrehajtására szolgáló egyéb rendeletek (továbbiakban: jogszabályok) a Társaság ügyfeli, illetőleg a leendő szerződő felek által közvetlenül alkalmazandók, így a tájékozatóban foglaltak nem helyettesítik a jogszabályok ismeretét. Kérjük a jogszabályok értelmezésének vonatkozásában kérje jogi tanácsadó segítségét valamint kísérje giyelemmel az MNB, az ESMA és az Európai Bizottság honlapján található tájékoztatókat. Társaságunk a jogszabályok nem megfelelő értelmezéséőből eredő károkért való felelősséget kizárja.