GYIK

Tartalomjegyzék
Számlanyitás, számlavezetés
Pénz átutalása, értékpapír transzfer, készpénz be- és kifizetése
Tőzsdei kereskedés
Tőzsdei kereskedés (Külföld)
RANDI
Netboon
Mobil Broker Tartós Befektetési Számla Nyugdíj Előtakarékossági Számla Adatszolgáltatás Tőzsdei adózás Biztonsági SMS jelszó Fogalmak
SZÁMLANYITÁS
Milyen költségekkel jár a számlanyitás?

A Random Capital Zrt. sem a számlanyitásért, sem a számlavezetésért nem számít fel díjat.

Hol tudok számlanyitást kezdeményezni?

A számla megnyitásához szükséges leendő ügyfeleink vonatkozó jogszabály szerint történő azonosítása. Az azonosítás történhet:

 • Online ( Kizárólag, csak belföldi természetes személyek részére )
 • Személyesen, Társaságunk ügyfélszolgálati irodájában (1053 Budapest, Szép utca 2.)

Kérjük olvassa el számlanyitási kisokosunkat.

Milyen dokumentumokra van szükségem a számla megnyitásához, illetve a kötelező azonosítás elvégzéséhez, ha természetes személyként nyitom meg a számlát?
 • Online számlanyitást csak belföldi természetes személy kezdeményezhet
 • Belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • Külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye.
 • 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa (18 éven aluli személy csak hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan nyithat számlát Társaságunknál).
 • TAJ- kártya (amennyiben van)
 • Adóigazolvány - adókártya helyett el tudjuk fogadni az NAV által kiállított azon 30 napig érvényes igazolást, amellyel az adókártya igénylését igazolják. Ezt mindenképpen eredeti példányban kell bemutatnia számlanyitáskor.
 • Online számlanyitás esetén a fentieken kívül egy bankszámla kivonat másolatra, vagy számlavezetésről szóló igazolásra is szükség van.
Nyithat-e számlát a Random Capital Zrt.-nél jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet?

Igen, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is nyithatnak számlát a Random Capital Zrt-nél, amelyhez a következő dokumentumok szükségesek:

 • A képviselet ellátására jogosult természetes személy azonosító okmányain túl az aláírási címpéldányt (ebből elegendő másolat is) kérjük bemutatni, valamint az azt igazoló (30 napnál nem régebbi) eredeti okiratot, hogy:
  • A belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta.
  • Más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta.
  • Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, valamint ezen dokumentum hitelesített magyar nyelvű fordítása.
 • Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi zemélyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).
Kizárólag a 30 napnál nem régebbi cégkivonatokat és bejegyző végzést fogadjuk el.
További információt talál a számlanyitás menetéről itt.
Nyithat-e számlát a Random Capital Zrt.-nél kiskorú?

Kiskorú számlanyitására kizárólag a Társaság üzletszabályzatában meghatározott módon, hagyatéki eljárás keretében van lehetőség.

Nyithat-e számlát a Random Capital Zrt.-nél külföldi állampolgár?

Igen, külföldi állampolgár is lehet ügyfél.

A számlanyitást követően mennyi idő elteltével tudok tranzakcionálni?

A számlanyitást követően a számla azonnal elérhető, így a fedezetek rendelkezésre állását követően tranzakciók bonyolíthatók.

Hogyan lehet megszüntetni a számlát?

Értékpapírszámla megszüntetésére Ügyfélszolgálatunkon, személyes megjelenés útján, vagy két tanú által hitelesített írásbeli kérelem alapján kerülhet sor. Felhívjuk figyelmét arra, hogy csak nullás egyenlegű számla szüntethető meg.

A szerződés megkötésekor mindenképpen szükséges az eredeti igazolványokat, okiratokat bemutatnom, vagy elegendő a személyes adataimat csak szóban közölnöm?

A hatályos törvény alapján Társaságunk köteles számlanyitás során megkövetelni az eredeti igazolványok, okiratok bemutatását. Ezek hiányában a szerződéskötést meg kell tagadnunk.

Ha nincs adókártyám, akkor hogyan nyithatok számlát?

Számlanyitáskor adókártya helyett el tudjuk fogadni az NAV által kiállított azon 30 napig érvényes igazolást, amellyel az adókártya igénylését igazolják.

Számlaértesítőt hogyan igényelhetek?

Számlaértesítővel kapcsolatos igényét jelezheti személyesen Ügyfélszolgálatunkon, vagy e-mailen keresztül, illetve telefonon bejelentve.

Megváltozott a telefonszámom, e-mail címem vagy a levelezési címem. Hogyan tudom bejelenteni?

Telefonszámát, illetve e-mail címét a Netboon kereskedési rendszer Személyes menüpontjában tudja megváltoztatni. Adataiban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül köteles bejelenteni.

Megváltozott az állandó lakcímem, vagy a számlanyitáskor beazonosításra használt dokumentumaim sorszáma. Mi a teendő?

Személyazonosító dokumentumaiban bekövetkezett változás esetén kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a +36-1-501-3300-ás telefonszámon, ahol ügyfélszámának és telefonos jelszavának igazolását követően az adatokat ügyintézőink frissítik rendszerünkben.

Adataiban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül köteles bejelenteni.

A számlanyitáskor nem adtam meg bankszámlaszámot, illetve új bankszámlaszámot szeretnék megadni. Mit kell tennem?

Amennyiben a számlanyitáskor nem adott meg a saját nevére szóló bankszámlaszámot, vagy új bankszámlaszámot kíván megadni, úgy az alábbi lehetőségek közül választhat: vagy beutal a rögzíteni kívánt bankszámlaszámról az Ön Random Capital Zrt.-nél vezetett egyedi számlaszámára bármekkora összeget, vagy ügyfélszolgálatunkon bemutat egy, a számlavezető bank által kiállított igazolást, számlaszerződést, illetve bankszámlakivonatot, amellyel igazolni tudja, hogy a bankszámlaszám az Ön nevére szól.

Lehet-e meghatalmazott a számlám felett?

Igen, az Üzletszabályzatban foglalt korlátozásokkal. Meghatalmazás adható egyrészt személyesen, Társaságunk ügyfélszolgálatán az Üzletszabályzat mellékletét képező meghatalmazási minta aláírásával, másrészt személyes megjelenés nélkül, a meghatalmazás közokiratba foglalásával. A meghatalmazás maximális időtartama 1 év lehet, és az elektronikus kereskedési rendszerre nem terjedhet ki.

Egy értékpapírszámlának lehet több tulajdonosa?

Egy értékpapírszámlának nem lehet több tulajdonosa, csak egy.

Amennyiben egy családtagja, ismerőse szintén kereskedni szeretne, úgy ajánljuk, hogy ő is nyisson számlát saját maga számára. Mivel a számlanyitás és számlavezetés ingyenes,  így az nem okoz külön költséget.

Halál esetére vonatkozóan hogyan lehet rendelkezni?

Társaságunknál kedvezményezett megjelölésére nincsen mód. Amennyiben végrendelkezik, abban természetesen tehet külön vagy általános rendelkezést arról, hogy a Társaságunknál lévő értékpapír- illetőleg pénzállományának ki legyen az örököse.

Pénz átutalása, értékpapír transzfer, készpénz be- és kifizetése

Hogyan utalhatok pénzt a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlámra?

1. Forint utalás Keler-en keresztül:

Minden ügyfelünk egyedi, ügyfélszámlájához tartozó számlaszáma megtalálható a Netboon rendszer Beállítások/Ügyféladatok menüpontjában, melyre utalhat. Ügyeljen arra, hogy a normál és a tartós befektetési számlájához különböző számlaszámok tartoznak.

2.a) Deviza utalás KELER-en keresztül:

EUR utalás esetén kérjük adja meg bankjának az alábbi információkat:

 • beneficiary acc / kedv szlaszáma: HU 51 1440 0018 7860 0601 0000 0000
 • beneficiary bank BIC / kedvezményezett bank swift kód: KELRHUHB
 • beneficiary bank/kedvezményezett bank neve: Keler Zrt.
 • beneficiary name / kedv neve: Random Capital Zrt.
 • correspondent bank BIC / levelező bank swift kód: CITIGB2L
 • Beneficiary's Bank's account number at Correspondent Bank: 14105877
 • Közlemény rovatban: A Random-os ügyfélszám és név feltüntetése.

USD utalás esetén kérjük adja meg bankjának az alábbi információkat:

 • beneficiary acc / kedv szlaszáma: HU 51 1440 0018 7860 0601 0000 0000
 • beneficiary bank BIC / kedvezményezett bank swift kód: KELRHUHB
 • beneficiary bank/ kedvezményezett bank neve: Keler Zrt.
 • beneficiary name / kedv neve: Random Capital Zrt.
 • correspondent bank BIC / levelező bank swift kód: CITIUS33
 • Beneficiary's Bank's account number at Correspondent Bank: 36332306
 • Közlemény rovatban: A Random-os ügyfélszám és név feltüntetése.
Fontos! A Keler-be történő EUR és USD utalásoknál kiemelt fontosságú a fenti adatok megadása. Kérjük egyeztessen bankjával az utalás indítása előtt.

2.b) Deviza utalás Raiffeisen Bankon keresztül:

EUR befizetése:

12010532-01203531-00500000

IBAN: HU 8712 0105 3201 2035 3100 5000 00

USD befizetése:

12010532-01203531-00600007

IBAN: HU 8712 0105 3201 2035 3100 6000 07

Ügyfeleinknek lehetősége van arra, hogy a Társaságunknál rendelkezésre álló forint egyenlegéből konvertáljanak, ebben az esetben e-mailben vagy telefonon szíveskedjenek jelezni ügyfélszolgálatunkon.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti számlákra a számla devizanemétől eltérő devizát kíván személyesen befizetni, vagy utalni, a tranzakció deviza konverziót von maga után. (pl. EUR számlára USD-t fizet be, vagy utal) A devizakonverzió ebben az esetben azonnal megtörténik a számlavezető bank aktuális kondíciói alapján.

Hogyan utalhatok pénzt a Random Capital Zrt.-nél vezetett Tartós Befektetési Számlámra?

Tartós Befektetési Számlájának számlaszámát a Netboon rendszer Beállítások menüpontjában találja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Tartós Befektetési Számlájának számlaszáma nem egyezik meg a normál számlaszámával. Kérjük, hogy utaláskor ezt vegye figyelembe.

Hogyan tudok bankkártyával befizetni a számlámra?

Amennyiben dombornyomott Visa, MasterCard, vagy nem dombornyomott Electron, illetve OTP Bank által kibocsátott Maestro kártyája van, úgy a NetBoon rendszerben a Számlainformációk/Egyenleg feltöltés bankkártyával menüpont alatt tud pénzt feltölteni számlájára. A bankkártyás befizetés banki költsége a befizetett összeg 1%-a, ám az ilyen befizetés azonnal megjelenik a számláján. A bankkártyával feltöltött összeg kizárólag prompt piaci megbízások fedezetéül szolgálhat, tekintettel arra, hogy az összeg csak a jogi egyenlegben jelenik meg azonnal és T+3 napon belül kerül fizikailag jóváírásra. Tehát nem használható határidős ügyletek fedezetéül, valósidejű adatszolgáltatás és sms szolgáltatás igénybevételére, amíg fizikailag rendelkezésre nem áll a számlán.

Hogyan transzferálhatok értékpapírt a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlámra?

Értékpapírokat Társaságunk KELER Zrt.-nél vezetett 483/M számú számlájára transzferálhat. A transzfert indító intézményt kérje meg, hogy tüntessék fel az Ön Randomos ügyfélszámát a közlemény rovatban.

Transzferálhatok értékpapírt a Tartós Befektetési Számlámra?

Tartós Befektetési Számlára értékpapírtranszfer csak az Ügyfél Nyugdíj Előtakarékossági Számlájának (NYESZ) átalakításához kapcsolódó eljárások során indítható.

Transzferáltathatok-e más nevére szóló értékpapírszámlára értékpapírt, vagy más személy transzferáltathat-e értékpapírt a számlámra?

Igen, erre van lehetőség. Azonban mivel ez tulajdonos váltást eredményez, így ennek jogcímét (adásvétel, ajándékozás, közös vagyon megosztása, apport, stb.) igazolni kell. Ehhez az ezt igazoló okirat (szerződés, határozat, végzés stb.) másolatát meg kell küldenie Társaságunk részére.

Hogyan utalhatok el pénzt a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlámról a bankszámlámra?

Átutalási megbízást telefonon (06-1-501-3300), e-mailben (info@randomcapital.hu ), vagy faxon (06-1-700-2900), illetőleg online a Netboon Személyes/Utalás menüpontban adhat, a Random Capital Zrt. rendszerében rögzített bankszámlaszámra. Munkatársunk minden esetben visszahívja Önt a rendszerünkben rögzített telefonos elérhetőségén a telefonos jelszóval történő beazonosítás érdekében.

Utalhatok más nevére szóló bankszámlára is a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlámról?

Társaságunk átutalást kizárólag a rendszerünkben rögzített, saját névre szóló bankszámlaszámra teljesít.

 

Hogyan transzferálhatok el értékpapírt a Random Capital Zrt-nél vezetett számlámról?

Értékpapír transzferálási megbízást telefonon (06-1-501-3300), e-mailben (info@randomcapital.hu ), vagy faxon(06-1-700-2900) adhat. Munkatársunk minden esetben visszahívja Önt a rendszerünkben rögzített telefonos elérhetőségén a telefonos jelszóval történő beazonosítás érdekében. Kiemelendő, hogy csak előzetes igazolással rendelkező ügyfél transzferálhat. Az előzetes igazolásnak tartalmaznia kell az ügyfélszámot és a KELER kódot.

Hogyan vehetek fel készpénzt a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlámról?

Ügyfeleink forint készpénzfelvételi igényeit az összeg nagyságától függően előzetesen be kell jelenteni a Társaság Ügyfélszolgálatán. 

A kifizetési kérelem és a kifizetés eljárási rendje a jogszabályi változásoknak megfelelően a következő:

 1. Az alábbi kapcsolattartási csatornák valamelyikén keresztül fogadunk be pénzkifizetési megbízást.
  • eletronikus üzenet küldése e-mailen
  • telefonon
  • telefaxon
  • postai úton
  • ügyfélforgalmi helyiségben, az üzleti órákban személyesen

 2. A készpénzfelvételi igény bejelentése esetén az alábbiak szerint tud a Raiffeisen Bank Zrt-nál készpénzhez jutni:

  • Amennyiben Ügyfélszolgálatunkon személyesen jelenik meg, Társaságunk egy eseti készpénz kifizetési bizonylatot állít ki, amelyet a Raiffeisen Bank Zrt. bármely fiókjában be tud váltani.
  • Telefonon vagy e-mailben kért pénzkifizetési megbízás esetén, kérjük, hogy az alábbi link követésével szíveskedjen letölteni a „készpénzfelvételi megbízás és eseti meghatalmazás” elnevezésű nyomtatványt, majd kitöltve, aláírásával ellátva szíveskedjen Társaságunk részére eljuttatni. Ügyfélszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot az azonosítás érdekében, majd ezt követően továbbítja a készpénzfelvételi kérelmet az Ön által megjelölt Raiffeisen Bank fiókjába.

 • A tárgynapi, legfeljebb 300.000.- Ft készpénzfelvételi igényt legalább 2 órával a felvétel előtt, legkésőbb 15:00-ig,
 • a 300.000.- Ft feletti igényt a tárgynapot megelőző banki/kereskedési munkanap 15:00-ig
 • a 2 millió Ft feletti igényt a tárgynapot 2 nappal megelőző banki/kereskedési munkanap 15:00-ig
kell bejelenteni a Társaság ügyfélszolgálatán.
A 2 millió Ft felett kért pénzkifizetési megbízás esetén, kérjük, hogy az alábbi link követésével szíveskedjen letölteni az „Készpénzfelvételre meghatalmazott személy bejelentő lapja” elnevezésű nyomtatványt is, majd kitöltve, aláírásával ellátva mindkét nyomtatvány szíveskedjen Társaságunk részére eljuttatni.

A tárgynapi, legfeljebb 300.000.- HUF-nak megfelelő EUR vagy USD feletti pénzfelvételi igényét legalább 2 órával a felvétel előtt, legkésőbb 15:00-ig, ezen összeg felett a 10.000.- EUR-t vagy USD-t meg nem haladó készpénzigényt a kifizetés napját megelőző banki/kereskedési munkanap 11:00-ig, a fenti összegeket meghaladó igényt a kifizetést megelőző banki/kereskedési munkanap 11:00-ig kell bejelenteni a Társaság ügyfélszolgálatán.

Transzferáltathatok az értékpapír-számlámra a BÉT-re be nem vezetett értékpapírokat?

Igen, tartási díj ellenében melyet a jelenleg hatályos Kondíciós lista tartalmaz

Mennyi idő alatt érkezik meg az átutalásom a Random Capital-nál vezetett értékpapírszámlámra?

A „1 órás szabálynak” megfelelően a pénzforgalmi szolgáltatók biztosítják, hogy a tárgynapi (aznapi) teljesítésre meghatározott időszak alatt a (végső benyújtási határidőig) elektronikus úton indított belföldi forint átutalás a befogadástól számított legkésőbb 1 órán belül eljusson a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához. Elektronikus megbízásnak minősül minden olyan fizetési megbízás, amelyet a megbízó elektronikusan küld be Társaságunkhoz, valamint telefonon megbízást ad. A fentiek figyelembe vételével Társaságunk az alábbi eljárási rendet határozza meg:

Ügyfeleink személyesen Ügyfélszolgálatunkon, telefonon (06-1-501-3300), e-mailben (info@randomcapital.hu) vagy faxon (06-1-700-2900), illetve a Netboon/ Személyes/Utalások menüpontban online módon adhatnak átutalási megbízást. A faxon adott megbízás nem tartozik a „1 órás szabály” hatálya alá.

Társaságunk az utalási ciklusok meghatározásánál a Keler Elszámolóház rendszeréhez igazodva teljesít. A 16:00 után érkezett kiutalási kérelmeket következő napon tudjuk indítani. A 17:00 után érkező beutalásokat a következő napon tudjuk jóváírni az ügyfél számláján az utalás értéknapjának megfelelően.

Hogyan lehet az ügyfélszámlára készpénzt befizetni?

 1. A fiók kiválasztását követően egy pénztári befizetési bizonylatot kell kitölteni. A kedvezményezettnél a Random Capital Zrt.-t, valamint a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett Megbízói számlaszámok valamelyikét kell a nyomtatvány megfelelő részében feltüntetni:
  1. HUF befizetés a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010532-01203531-00400003 számú számlára,
  2. EUR befizetés a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010532-01203531-00500000 számú számlára,
  3. USD befizetés a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010532-01203531-00600007 számú számlára,

továbbá az Ügyfél nevet és ügyfélszámot a közlemény mezőben.

Elutalhatok-e, illetve felvehetek-e pénzösszeget az eredeti devizanemtől eltérő devizában?

A devizaváltást Társaságunk kizárólag a befektetési szolgáltatásának keretében nyújtja. Éppen ezért a számláján átváltott, eredeti devizanemtől eltérő devizát nem áll módunkban elutalni, készpénzben kifizetni. A váltást nem korlátozzuk, mivel a devizaváltás és az egyedi tőkepiaci instrumentumra adott megbízás időben eltérhet egymástól, a befektetés szándéka időközben okafogyottá válhat, de az átváltott deviza szabad, egyéb a befektetési szolgáltatás keretrendszerétől eltérő felhasználását nem tesszük lehetővé. Elutalás, kifizetés, csak a beérkezett deviza nemében és mennyiségében kezdeményezhet

 

Tőzsdei kereskedés

A Budapesti Értéktőzsde XETRA kereskedési rendszer bevezetésével összefüggő határozata:

http://bet.hu/newkibdata/116031048/Xetra_ker_hat_rozat__20131204.pdf

Milyen termékek érhetők el a Random Capital kereskedési felületein keresztül?

Társaságunknál a BÉT részvény szekciójába bevezetett értékpapírokra (részvényekre, befektetési jegyekre, certifikátokra, ETF-re) a BÉTa piachoz tartozó külföldi részvényekre és a decemberi lejáratú BUX-ra lehet megbízásokat adni online és offline módon. A tőzsdén kívüli piacon forgalmazott állampapírok jelenleg offline módon érhetők el.

Megbízás:

A RANDI, Netboon és Mobilbroker rendszer lehetővé teszi a Társaság szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó megbízások elektronikus úton történő benyújtását. Az Ügyfél megbízásait elektronikus úton, a nap 24 órájában benyújthatja, de a megbízás kizárólag a tőzsdei kereskedési idő alatt teljesül. A szolgáltatások az elektronikus rendszerekben az Ügyfél azonosítása után bármikor elérhetők.

 

Kereskedési idő:

Az elektronikus kereskedési idő megegyezik a tőzsde mindenkori kereskedési idejével.

A BÉT azonnali piacára vonatkozóan a kereskedési időn kívül csak Limit ajánlat adható.

Az elektronikus kereskedelmi rendszereken keresztül az Ügyfél a nap 24 órájában benyújthatja megbízásait.  A Társaság vállalja, hogy az ügyfél által, meghatározott piacra benyújtott megbízásokat az előkészítő/ajánlatgyűjtési szakasz időpontjáig eljuttatja a BÉT kereskedési rendszereibe.

Ajánlatok érvényessége

  A RANDI és a Netboon felületen a következő érvényességi idővel adható megbízás.

  • Nap ajánlat (Good-for-day): Az ajánlat csak az adott kereskedési nap végéig érvényes.
  • Adott dátumig érvényes (Good-till-date): Az ajánlatban meghatározott naptári napig érvényes, de legfeljebb 360 naptári napig azonnali piac esetében és 30 nap a határidős ajánlatokra.
  • Visszavonásig érvényes (Good-till-cancelled): Az ajánlat visszavonásáig érvényes, de legfeljebb 360 naptári napig azonnali piac esetében és 30 nap a határidős ajánlatokra..
  • Most rész (Immediate-or-Cancel): Részletekben, akár kötésegységenként is, vagy a teljes ajánlati mennyiség igénybevételével teljesíthető, de csak az ajánlattétel időpontjában. Az ajánlat le nem kötött része visszavonódik.
  • Most mind (Fill-or-Kill): Csak a teljes ajánlati mennyiség lekötése esetén kerül az ajánlat párosításra. Csak az ajánlattétel pillanatában érvényes. Ha azonnali és teljes lekötés nem lehetséges, az ajánlat visszavonódik.
  • Book-or-Cancel (BOC): Olyan Limit ajánlat, amely ha az ajánlat beadásának pillanatában tudna kötni, akkor visszautasításra kerül. Ha a BOC ajánlat nem tud azonnal kötni, akkor Limit ajánlatként bekerül az ajánlati könyvbe. Az aukciókban és a volatilitásiszakaszban beküldött BOC ajánlatokat visszautasítja a rendszer.

 

Ajánlatok típusa

Limit ajánlat: A Limit ajánlat az ajánlatban megadott áron vagy annál jobb áron teljesíthető.

 

Piaci ajánlat

A Piaci ajánlat ár nélkül tett ajánlat, mely az ajánlati könyvben található ellenajánlatok párosításával teljesülhet, akár több áron és több kötésben is. A ’Folyamatos kereskedés nyitó és záró aukcióval’ modellben a Piaci ajánlat csak Most érvényességgel tehető (Most Mind vagy Most Rész). A ’Folyamatos aukció’ kereskedési modellben a Piaci ajánlat bármilyen időbeni érvényességgel tehető, tehát a Piaci ajánlat le nem kötött része bent marad az ajánlati könyvben Piaci ajánlatként.

 

Iceberg ajánlat

Az Iceberg ajánlat sajátossága, hogy ajánlattételkor két mennyiséget kell definiálni: az ajánlat teljes mennyiségét, ami nem látható az ajánlati könyvben, és az ajánlati könyvben látható részmennyiséget.

Az Iceberg ajánlatban lévő látható mennyiség és teljes mennyiség közötti arányát a  BÉT állapítja meg.

Az Iceberg ajánlatra vonatkozó főbb szabályok:

 • folyamatos ajánlatpárosítás során csak a látható mennyiség jelenik meg az ajánlati könyvben,
 • új látható mennyiség akkor kerül az ajánlati könyvbe, amint az előző teljes mértékben lekötődött,
 • minden egyes újonnan az ajánlati könyvbe kerülő látható ajánlat új időbélyeget kap,
 • a folyamatos kereskedéshez tartozó aukciók során nem a látható mennyiséget, hanem a teljes mennyiséget mutatja és veszi figyelembe a rendszer az aukciós ár kiszámításakor,
 • csak „folyamatos kereskedés nyitó és záró aukcióval” kereskedési modellben tehető

Market-to-Limit ajánlat

A Market-to-Limit ajánlat ár megjelölése nélkül tett elsősorban Piaci ajánlat, amely csak a legjobb árszinten köt. A Market-to-Limit ajánlat legjobb árszinten nem teljesülő része a kötés árával megegyező áron Limit ajánlatként kerül vissza az ajánlati könyvbe.

A ’Folyamatos kereskedés nyitó és záró aukcióval’ kereskedési modellben a Market-to-Limitajánlat a Piaci ajánlathoz hasonlóan kizárólag Most érvényességgel tehető (Most Mind vagy Most Rész) és ilyen esetben az ajánlat nem teljesülő része azonnal visszavonódik.

Market-to-Limit ajánlat akkor kerül elfogadásra, ha az ajánlati könyv ellenoldala csak Limit ajánlatokat tartalmaz.

A „Folyamatos aukció” modellben Market-to-Limit ajánlat nem tehető.

Stop Piaci ajánlat

Egy feltételes ajánlat, amely automatikusan akkor válik aktív Piaci ajánlattá, ha az ajánlattételt követően az ajánlatban megadott aktiválási áron vagy annál jobb áron jön létre kötés.

A “Folyamatos Aukció” kereskedési modellben nem kötés, hanem az ellenoldali árjegyzői ajánlat aktiválja a Stop Piaci ajánlatot.

A „Folyamatos kereskedés aukciókkal” modellben a Stop Piaci Ajánlat aktiválódás után Most Rész Végrehajtási Feltétellel kerül az Ajánlati Könyvbe.

Stop Limit ajánlat

Egy feltételes ajánlat, amely automatikusan akkor válik aktív Limit ajánlattá, ha az ajánlattételt követően az ajánlatban megadott aktiválási áron vagy annál jobb áron jön létre kötés.

A “Folyamatos Aukció” kereskedési modellben nem kötés, hanem egy ellenoldali árjegyzői ajánlat tudja aktiválni a Stop Limit ajánlatot.

Kereskedésben való részvétel feltételei - Trading restrictions

 • Kereskedés alatt (Main Trading Phase only): az ajánlat az Előkészítésen és a Lezáráson kívül az egész napi kereskedésben érvényes (csak a ’Folyamatos kereskedés nyitó és záró aukcióval’ modellben kiválasztható),
 • Csak aukciókban a Kereskedés alatt (Auctions is Main Trading phase only): az ajánlat csak a nyitó és a záró aukciókban érvényes (csak a ’Folyamatos kereskedés nyitó és záró aukcióval’ modellben kiválasztható),
 • Csak nyitó aukcióban (Opening auction only): az ajánlat csak nyitó aukció során érvényes,
 • Csak záró aukcióban (Closing auction only): az ajánlat csak záró aukció során érvényes,
 • Csak aukcióban (Auction only): csak aukciók során érvényes,
 • ’Accept Surplus’: Csak aukciók során és csak az ajánlati könyv kiegyensúlyozására szolgáló részszakaszban tehető. Két típusa lehet: Most Mind vagy Most Rész.

Ajánlatok módosítása és visszavonása

Az Ügyfél megbízását módosíthatja a RANDI, Netboon, illetve Mobilbroker rendszeren keresztül, a felkínált lehetőségeknek megfelelően. A módosítás tőzsdei kereskedési rendszerben történt kijavításáról az ügyfelet a státusz mező tájékoztatja.

Az Ügyfél megbízását a tőzsdei kereskedési időn kívül, és tőzsdei kereskedés alatt bármikor visszavonhatja. Amennyiben a visszavonás a tőzsdei kereskedési rendszerben megtörtént, az ügyfél a státusz mezőben a „visszavont” megjegyzést látja, a RANDI, Netboon, illetve Mobilbroker rendszeren keresztül. Az érvényességi időn túl lévő lejárt ajánlatok státusza „Lejárt”. Tőzsdei rendszerben történő törlés időtartama megegyezik a tőzsdei ajánlatbevitel idejével. A „Visszavonásra kijelölt” státusz mindaddig fennáll, míg az ajánlat a tőzsdei rendszerben visszavonásra nem került.

A tőzsdei kereskedés alatt, szabályozott piac esetében a megbízás végrehajtásának megkezdését követően visszavont illetve módosított megbízás esetén előfordulhat, hogy a megbízás felvétele és továbbítása közben a megbízás részben vagy egészben teljesül. A megkötött ügylet tekintetében – ideértve a megbízási díjat és a megbízással, valamint a visszavonás illetve módosítás költségeit – az Ügyfél az általános szabályok szerint helytállni tartozik.

A tőzsdei rendszerben lévő és még nem teljesült ajánlatok státusza „Nyitott”.

BÉT-en elérhető ajánlattípusok piaci modell szerinti csoportosítása

Mikor tehető be az ajánlat?

Mikor érvényes az ajánlat?

Hogyan működik a villám ajánlat?

A BÉT kereskedési rendszerében a pillanatnyilag az ajánlati könyvben lévő legjobb áron kerül teljesítésre. Ha nincs a legjobb ársávon megfelelő mennyiség, hogy a teljes megbízás teljesüljön, akkor az részteljesül és visszavont státuszba kerül. Tehát annyi darabszám teljesül, amennyire ellenoldali ajánlat volt az ajánlati könyvben. Ilyenkor a megbízásunk már nem fog tovább teljesülni, a nem teljesült darabszámra egy új megbízást kell megadni az adott papírra vonatkozóan.

Hogyan is működik ez a gyakorlatban?


Vételi árfolyam

Vételi mennyiség

Eladási árfolyam

Eladási mennyiség

4880

1373

4881

70

4876

41

4887

10

4875

127

4888

2500

4873

250

4889

60

4872

150

4895

3000

A fenti ajánlati könyv adataiból indulunk ki ismét és ugyancsak 100 db OTP részvényt szeretnénk vásárolni villám áron. Ez esetben azonban csak 70 db fog teljesülni 4881 Ft-on, majd az ajánlat részteljesült státuszba kerül és visszavonódik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy certikátokra nem lehet villámáras és piaci áras megbízást adni, mert nincs alsó és felső felfüggesztési limit. (Ennek oka, hogy az árjegyző az ajánlati könyvbe a vételi és az eladási oldalra is viszonylag nagy mennyiségre vonatkozó ajánlatot helyez el, és ha a megbízás részben vagy egészben teljesül, akkor pótolja is a mennyiségeket.) Ezen kívül a decemberi lejáratú BUX-ra adott villám áras megbízások a piaci áras megbízásokként (több ársávon) teljesülnek.

Mit jelent a limit áras megbízás?

Limit áras megbízás esetén Ön megadja azt a maximum árat, amennyiért meg szeretné vásárolni a papírt vagy azt a minimum árat, amennyiért hajlandó eladni. Amennyiben van olyan szereplő a tőzsdén, aki az Ön által megadott áron hajlandó Önnel ügyletet kötni, akkor a megbízás teljesítésre kerül. Megbízása szempontjából, ha az Ön által meghatározott árnál olcsóbban tud vásárolni, vagy magasabb áron el tudja adni a papírját, akkor a kereskedési rendszer az Önnek kedvezőbb áron fogja teljesíteni a megbízást.

Mit jelent a T+2 napos elszámolás?

A Budapesti Értéktőzsde prompt piacán a tranzakciót követő 2. kereskedési napon kerül sor az adott ügylet fizikai elszámolására.
Vagyis ha Ön vásárol X Ft-ért 1 db részvényt, akkor fizikailag a 2. kereskedési napon tűnik el a számlájáról a pénz, és ugyanekkor kerül számlájára az értékpapír. Azonban jogilag a pénz már nem a tulajdona, így nem rendelkezhet vele, míg a papír már az Ön tulajdonában áll, így rendelkezhet is vele. Ez okozza a fizikai és a jogi egyenleg közötti különbséget.

Mi a különbség a jogi és a fizikai egyenleg között?

A jogi egyenleg és a fizikai egyenleg közötti eltérést a T+2 napos elszámolás okozza.
A jogi egyenleg az, amelyet a BÉT-en részvényekkel, certifikátokkal és befektetési jegyekkel való kereskedésre használhat fel.
Az állampapírok elszámolása T napos, a decemberi lejáratú BUX elszámolása pedig T+1 napos, így erre a célra csak a fizikai egyenlegét használhatja fel.
A fizikai egyenlege az – feltéve, ha nem kötött olyan ügyletet, amelynek elszámolása a későbbiekben ezt csökkenteni fogja – amelyet felvehet, elutaltathat és eltranszferáltathat.

Mire jó a stop-limit áras megbízás?

A stop-limit áras ajánlatnak két típusa van.

 • Vételi stop-limit

Ez az ajánlat arra való, ha a jelenlegi piaci árnál magasabb árfolyamon szereznénk vásárolni. Ezt abból a megfontolásból tehetjük például, ha jelenleg nem vagyunk meggyőződve egy részvény árának folyamatos emelkedéséről, ám úgy gondoljuk, ha az árfolyam meghalad egy bizonyos értéket, akkor már érdemes vásárolni, mert onnantól kezdve biztosnak érezzük az emelkedést.
Ilyen esetben egy vételi megbízást kell bevinnünk, ahol a limitár mellett meg kell adnunk egy aktiválási árat is. Prompt piaci megbízás esetén az aktiválási árnak magasabbnak kell lennie mint az utolsó kötési ár, határidős megbízás esetén a limitárnak magasabbnak kell lennie, mint az aktiválási árnak.
Ez a megbízás úgy működik, hogy amint kötés születik a BÉT-en az adott részvényre az aktiválási áron, vagy a feletti áron, akkor az ajánlat a megadott limitárral bekerül az ajánlati könyvbe. Innentől úgy viselkedik, mint egy hagyományos limitáras vételi ajánlat. Vagyis akkor teljesül, ha a megadott limitáron, vagy annál olcsóbban van eladó papír. 
Ezen ajánlat teljesülésénél az aktiválási ár a minimum ár, a limitár pedig a maximum ár. Az aktiválási ár és a limitár közötti különbözetet az adott részvény árlépésközének és likviditásának figyelembevételével kell meghatározni. Ha a két ár között túl kicsi a különbség, vagy éppen egyenlők, akkor előfordulhat, hogy az árfolyam átugorja ezt a megadott intervallumot, így az ajánlat nem tud teljesülni.

 • Eladási stop-limit (stop loss)

Ez az ajánlat arra való, hogy a jelenlegi piaci árnál alacsonyabb áron tudjunk eladni részvényt. Például ha egy meglévő részvénypozíciónkból mindenképpen ki akarunk szállni, ha a részvények ára egy általunk meghatározott árszint alá csökkenne.
Ilyen esetben a már korábban megvásárolt részvényeinkre eladási megbízást kell bevinnünk, ahol meg kell adnunk egy aktiválási árat is. Prompt piaci megbízás esetén az aktiválási árnak alacsonyabbnak kell lennie mint az utolsó kötési ár, határidős megbízás esetén a limitárnak alacsonyabbnak kell lennie, mint az aktiválási árnak.
Ez a megbízás úgy működik, hogy amint kötés születik a BÉT-en az adott részvényre az aktiválási áron, vagy az alatti áron, akkor az ajánlat a megadott limitárral bekerül az ajánlati könyvbe. Innentől úgy viselkedik, mint egy hagyományos limitáras eladási ajánlat. Vagyis akkor teljesül, ha az adott papírt a megadott limitáron, vagy annál drágábban megveszi valaki. 
Ezen ajánlat teljesülésénél a limitár a minimum ár, az aktiválási ár pedig a maximum ár. Az aktiválási ár és a limitár közötti különbözetet az adott részvény árlépésközének és likviditásának figyelembevételével kell meghatározni. Ha a két ár között túl kicsi a különbség, vagy éppen egyenlők, akkor előfordulhat, hogy az árfolyam átugorja ezt a megadott intervallumot, így az ajánlat nem tud teljesülni.
Egy részvényre csak egy megbízást tud rögzíteni. Arra nincsen lehetőség, hogy stop-loss és nyereséget realizáló eladási ajánlatot egyszerre adjon meg.

A stop-limit ajánlat egy külön ajánlat. Vételi megbízásban eladásra, eladási megbízásban vételre nem tud megbízást adni. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezen megbízás jellemzőit.

Milyen határidős termékek érhetők el a Random Capitalnál?

Társaságunknál a határidős piacon a decemberi lejáratú BUX-ot érheti el.

A decemberi lejáratú BUX-ra nem fogad el ajánlatot a rendszer. Mit tegyek?

A határidős kereskedéshez el kell fogadnia a Netboon rendszer Beállítások/Határidős keretszerződés menüpontjában található „Bizományosi keretszerződést”. Az Elszámolóház az elfogadást követő kereskedési napon nyitja meg Önnek a határidős alszámlát. Ezt követően van lehetősége ajánlatot bevinni a decemberi lejáratú BUX-ra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a kereskedési napon 16:30 percig elfogadott szerződés esetén nyílik meg a következő kereskedési napra a határidős alszámla.

Decemberi lejáratú BUX fedezetszámítása:

Árfolyamtól függetlenül kell számolni egy határidős kontraktusnál a fedezettel.
A BUX határidős termékek alapletéti követelménye az elszámolóház (KELER) mindenkori leiratában kerül kihirdetésre.. A fedezeti szükséglet a Random Capital rendszerében a KELER letéti követelmény 2-szerese egy kontraktusnál.
Ezen összegen alapul a figyelmeztetési szint és a kényszerlikvidálási szint.

Figyelmeztetési szint:  KELER alapletéti követelmény * 1,75 (egy kontraktusnál
Kényszerlikvidálási szint: KELER alapletéti követelmény * 1,5 (egy kontraktusnál)

A határidős termék esetén a likvidálással kapcsolatban mérlegelési jogkörünk nincs. Amint afedezettségi szint eléri a likvidálási szintet, számítógépes rendszerünk automatikusan likvidálja a szükséges pozíciókat. Nagy árfolyammozgásokkal jellemezhető időszakokban ez a határidős termék kockázatához tartozik, amit a befektetőnek kell viselnie.

Hogyan történik a BUX-kontraktusok elszámolása?

Az elszámolóház minden kereskedési napon elszámolja a határidős kontraktussal elért nyereséget vagy veszteséget.
Az elszámolás alapja az előző napi, és az azt megelőző napi záróár közötti különbség. Ez a különbség pontban van számítva. A tőkeáttétel miatt 1 pont 10 Ft-ot jelent, így kontraktusonként a pontszámkülönbség tízszeresét vonják le/írják jóvá.

Például:
van 3 db BUX1012-es long pozíciónk
záróárak:
hétfő: 22 000 pont
kedd: 22 060 pont
A fentiek alapján – mivel long pozíciónk van, tehát a növekedésre számítunk – az alábbi összeg kerül jóváírásra a számlánkon szerdán:
(22 060 pont – 22 000 pont) * 10 * 3db kontraktus = 1 800 Ft
Amennyiben 3 db short pozíciónk lenne, úgy ugyanezen körülmények között 1 800 Ft-ot vonnának le a fedezetünkből.
A pozíció nyitásakor és zárásakor a nyitási/zárási árfolyam és az aznapi záróár különbözete az elszámolás alapja.

Maximum hányszoros tőkeáttétellel lehet a Társaságnál kereskedni?

A Random Capital lehetőséget nyújt akár 7x-es tőkeáttétellel történő kereskedésre is, ami azt jelenti, hogy az összfedezet értékének maximum hétszereséért van lehetőség TDT megbízásokat adni. A tőkeáttételes pozíciók a kereskedés végét megelőzően zárásra kerülnek.
Az egyes értékpapírok fedezeti értékét valamint az egyes értékpapírokra vonatkozó maximális tőkeáttétel mértékét a Társaság naponta és egyedileg határozza meg. Ezen értékek  a TársaságNetboon kereskedési rendszerében kerülnek kihirdetésre.

tShort (értékpapír napon túli shortolása) és tLong (értékpapír napon túli tőkeáttételes longolása) megbízás esetében maximum 5x-ös tőkeáttétellel lehet kereskedni, akár 30 napos futamidővel.

A TDT tőkeáttétel után kell kamatot fizetnem?

A Random Capital Zrt. a TDT tőkeáttétel után – ahogy semmilyen aznap nyitott és még aznap lezárt ügylet után - nem számol fel kamatot, hiszen az ügylet ugyanazon a napon belül kerül megnyitásra és lezárásra is.

Mely papírokra lehet TDT megbízást adni?

A TDT-ben kereskedhető papírok köre a kereskedési rendszerekben kerül kihirdetésre a következő menüpontok alatt:

 • Netboon és Mobil Broker-ben a Kereskedés – Technikai Daytrade kondíciók menüpontban,
 • RANDI felületén keresztül a Számlainfo fül alatt a Portfolio pénz ablakban.

Mi a shortolás?

Shortoláskor az árfolyam esésére számítva olyan értékpapírra adunk eladási megbízást, amely nincs a birtokunkban, hogy később alacsonyabb áron tudjuk visszavásárolni. Társaságunknál short pozíciót nyitni részvényekkel technikai daytrade (TDT) megbízás keretében lehet, amely megbízások a kereskedés végét megelőzően zárásra kerülnek. A másik részvény shortolási lehetőség a tShort,megbízás keretében történhet, amely akár 30 napra is megtartható. Ezen felül a decemberi lejáratú BUX kontraktusra eladási megbízással lehet short pozíciót nyitni.

Mire jó a long pozíció?

Long megbízás esetén az árfolyam emelkedésére számítva vételi ajánlattal nyitjuk a pozíciót, majd magasabb áron eladással zárjuk.. Ha emelkedik az árfolyam az eladásig, akkor a tőzsdei befektetés nyereséges, ha csökken az ár, akkor veszteséges.

Long pozíció nyitható tLong formájában is, azaz Befektetési hitelezési keretszerződés keretében.

Az értékpapírok napon túlra történő tőkeáttételes vételekor tLong megbízással nyithatunk meg egy pozíció, a vásárolt értékpapírokhoz szükséges pénzfedezetet pedig a Random Capital Zrt. biztosítja egyedi befektetési hitelszerződés alapján. Az egyedi értékpapír-befektetési hitelszerződések maximális futamideje a Kondíciós listában, illetve a kereskedési rendszerekben kerül kihirdetésre.

Mit jelent a tShort?

Értékpapír napon túli shortolása. Bővebb információ

Mit jelent a tLong?

Értékpapír napon túli tőkeáttételes longolása. Bővebb információ

Mit jelentenek a különböző készletértékelési elvek?

Ügyfeleinknek lehetőségük van eladási megbízás megadásakor kiválasztani, hogy mely készletüket szeretnék az adott tranzakcióban értékesíteni az alábbiak szerint:

 • FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt részvényt értékesíti.
 • LIFO: Last In First Out. Az utolsóként vásárolt részvényt értékesíti.
 • LOFO: Lowest In First Out: A legalacsonyabb áron vásárolt részvényt értékesíti.
 • HIFO: Highest In First Out. A legmagasabb áron vásárolt részvényt értékesíti.
A rendszer nem különbözteti meg a Normál, DayTrade illetve Technikai Daytrade-ben vásárolt papírokat. A párosításnál mindig a készletértékelés módja a mérvadó. Amennyiben azt szeretné, hogy DT vagy TDT eladási és vételi megbízásai egymással kerüljenek szembeállításra, válassza a LIFO elvet.

Mit jelent a TDT készletértékelés beállítás?

Amennyiben a TDT készletértékelés be van kapcsolva, úgy a TDT-ben eladott és vásárolt tételek az eddig megszokott módon módosíthatják a meglévő részvény portfoliót.
A szolgáltatás kikapcsolása esetén a TDT kötések a továbbiakban nem változtatnak a meglévő portfolió összetételén. A TDT vételek és eladások FIFO elv alapján kerülnek párosításra (ahogyan a TDT árkülönbözet számítása is történik), ezáltal a TDT eladások esetében megadott készletértékelési elvet a rendszer figyelmen kívül hagyja. A "Nyereség/Veszteség" kimutatás is ezeknek a párosításoknak megfelelően fog változni. A TDT készletértékelés állapotát kereskedési időben is meg lehet változtatni, viszont az újonnan megadott állapot, csak a következő kereskedési napon fog életbe lépni. 

Kikapcsolt TDT készletértékelés esetén a rendszer megkülönbözteti a Normál/DayTrade kötéseket a Technikai Daytrade-ektől.

Miért normál jutalékkal számolt a rendszer, ha napon belül zártam a pozíciómat?

A kereskedés végét követően a napon belül lezárt ügyletek jutalékai átszámításra kerülnek a mindenkori kondíciós listában foglaltaknak megfelelően. Ez körülbelül 17:30-18:00 között történik meg.

Tőzsdei kereskedés (külföld)

Hol tudom megnézni, hogy milyen papírokkal tudok kereskedni?

Itt

Egyedi kérés alapján lehet-e felvetetni újabb értékpapírokat a fenti listára?

A kereskedhető értékpapírok listáját negyedévente felülvizsgálja a Random Capital az egyedi kéréseket is figyelembe véve. Kérjük, írjon nekünk az info@randomcapital.hu email címre.

Milyen kereskedési rendszeren érhetők el a külföldi részvények?

Netboon, RANDI, MobilBroker

Milyen szerződést kell kötni a külföldi részvénykereskedéshez?

Amennyiben már rendelkezik Randomnál vezetett értékpapír számlával, mindössze a „Kockázatfeltáró Nyilatkozat”-ot szükséges elfogadnia a Netboon felület Szerződések/Külföldi részvénykereskedelem menüpont alatt.

Hogyan lehet devizaszámlát nyitni?

Amennyiben a Random Fx bizományosi keretszerződését elfogadta, az EUR és USD deviza alszámlákat automatikusan megnyitjuk Önnek. A számlavezetés devizára vonatkozóan is díjmentes!

Milyen devizanemben tudok kereskedni külföldi papírokkal?

EUR és USD devizában lehet kereskedni.

Fedezetvizsgálat során figyelembe veszi-e a rendszer a HUF pénzegyenleget, illetve az értékpapírokat?

Nem. Kizárólag a rendelkezésre álló USD vagy EUR pénzegyenleg terhére lehet vételi megbízást adni külföldi értékpapírra.

Konverzió: Hogyan tudok konvertálni forintból EUR-t vagy USD-t? és ennek milyen költsége van?

Konverziós megbízás telefonon adható az ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben. A konverzió költségét a kondíciós lista tartalmazza.

Kereskedési rendszereinkben az alábbi elérhetőségeken kezdeményezheti az online devizaváltást.

Netboon rendszer: “Kereskedés” menüpont “Vétel normál” vagy “Eladás normál” almenüpontok segítségével, ahol a “Tőzsde” kiválasztásánál a “DEVIZA KONV” kijelölése szükséges, az “Értékpapír:” kiválasztásánál pedig az “EURHUF” vagy “USDHUF” instrumentum kijelölését választhatja. Az “Árfolyam” gombra kattintva tájékozódhat az aktuális real-time (azonnali, késleltetés nélküli) árfolyamokról.

Randi rendszer: A “kerinfo” ablak tetején, jobb egérgombbal kattintva, a “Tulajdonságok” ablakban az “Instrumentumok” alpont vonalában a “szűrve” részre kattintva láthatjuk az “instrumentumok kiválasztása” ablakban a “Bankközi devizapiacot”, aminek “devizakereszt” kipipálásával és az ablak “OK” gombjának elfogadásával, megjelennek a “Kerinfo” ablakban az “EURHUF” és “USDHUF” instrumentumok. Ezen instrumentumokra jobb egérgombbal kattintva, megnyithatjuk az ajánlati könyvet, amiben az aktuális real-time (azonnali, késleltetés nélküli) árfolyamot láthatjuk és az ablakban található árfolyamértékekre kattintva szintén jobb egérgombbal kezdeményezhetünk váltási tranzakciót.

Tehát rövidített útvonal: Kerinfo/tulajdonságok/instrumentum szűrés/bankközi devizapiac/devizakereszt

Milyen a konverzió elszámolása? Mennyi idő után rendelkezem a devizával?

A konverzió típusától függően T vagy T+2 napos. Az online konverzió T+2 napos.

Milyen típusú megbízást lehet adni külföldi részvényekre?

Külföldi részvényekre a kezdetekben kizárólag normál piaci, illetve villám vagy limitáras megbízás adható.

Van-e minimum összeg, amivel kereskedhetek?

Nincs minimum összeg.

Mennyi a megbízási jutalékdíj (brókerdíjak)?

Lásd a Kondíciós listában.

0,25% (minimum díj: 6,5 EUR vagy USD – attól függően, hogy milyen devizában kereskedik) napon belüli ügyletekre vonatkozóan (normál day trade): 0,15% (min. 6,5 EUR vagy USD)

Európai piac:  0.15% (minimum 6.5 Euro),naponbelüli zárásnál oldalanként, 0.25% (minimum 6.5 Euro)  napontúli zárásnál oldalanként.

Ameirkai piac: 0.1% (minimum 2USD) naponbelüli zárásnál oldalanként, 0.2% (minimum 2USD) napontúli zárásnál oldalanként. 10 Dollárnál kisebb papíroknál darabonként 1 cent díjat számítunk fel mind nyitásnál mind zárásnál.

Mennyibe kerül a real time árfolyam-szolgáltatás, és hány ársávra fizethetek elő?

Magánszemélyek számára 2.990 Ft/hó, céges ügyfeleknek bruttó 5.990 Ft/hó. A BATS tőzsdékre az árfolyam-szolgáltatás a legjobb vételi és eladói árfolyamra terjed ki (vagyis 1 ársáv érhető el).

Mennyire térhetnek el a BATS árfolyamai a XETRA/Frankfurt árfolyamaitól?

Kereskedési időben az árfolyamok gyakorlatilag együtt mozognak a megnevezett tőzsdéken. Természetesen egy-egy időpillanatban lehetnek néhány centes eltérések, de mivel ezek likvid tőzsdék és likvid értékpapírok, továbbá azonos értékpapírok cserélnek gazdát (lásd. azonos ISIN kódok), az arbitrázs révén másodpercek alatt kiegyenlítőnek a különbségek a különböző piacokon.

Mit takarnak a Netboon Villámkötés menüben az USA1, USA2, EU1, EU2 listák?

Ezek előre definiált figyelőlisták, amelyek azonban szabadon szerkeszthetők a „Lista szerkesztése” gombra kattintva.

Lehet-e TBSZ számlán kereskedni külföldi részvényekkel?

Igen, ugyanakkor az osztalékadótól nem mentesül a TBSZ-en sem.

A részvények elszámolása hány napos? Az elszámolás olyan, mint a BÉT-en, T+2 napos?

Európai részvények esetén T+2
Amerikai részvények esetén T+3

Hogy néz ki a BATS tőzsdék nyitva tartása?

BATS Chi-X Europe: 9:05 – 17:30 (magyar idő szerint)
A záróár a folyamatos kereskedés vége után 20 perccel kerül meghatározásra.
További információk: http://www.batstrading.co.uk/support/hours/

Egyedi kérés alapján lehet-e felvetetni újabb értékpapírokat a fenti listára?

A kereskedhető értékpapírok listáját - az egyedi kéréseket is figyelembe véve - havi rendszerességgel felülvizsgálja a Random Capital . Részvény felvételi kérését kérjük, küldje nekünk az info@randomcapital.hu email címre.

Mikor tudok online konvertálni?

A magyar tőzsdei kereskedési napokon 8:00-23:00 óra között.

RANDI

A Randi kereskedési felület felhasználói kézikönyve letölthető innen.

Melyek a Randi minimális konfigurációs követelményei?

 • Microsoft Windows Vista x86 vagy x64
 • 1 gigahertzes (GHz), 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor
 • 1 gigabájt (GB) rendszermemória
 • 1 GB szabad lemezterület
 • DirectX 9-grafika WDDM- illesztő programmal és 128 MB grafikus memóriával
 • szélessávú internet hozzáférés

Mi a különbség a RANDI és a Netboon rendszerek között?

A RANDI egy letölthető, telepíthető és teljes mértékben testre szabható program. A rendszerek közül ez a legrugalmasabban alakítható, a professzionális igényeknek is megfelelő alkalmazás. Csak Windows operációs rendszer alatt fut. Stabil internetkapcsolat alatt működik jól.
A Netboon egy weboldal alapú alkalmazás. Nem igényel telepítést, és operációs rendszertől független. Minden számítógépen azonnal használható, amely rendelkezik internetkapcsolattal, és a weboldalak megnyitására alkalmas böngészővel. Felülete kevésbé testre szabható, azonban az internet kapcsolat tekintetében kisebb igénye van, mint a RANDI-nak. Olyan gépeken is használható, ahol nincs lehetősége önálló programokat telepítenie (pl. munkahelyi gép, netkávézók).

A RANDI és a Netboon rendszer a kereskedés tekintetében ugyanazon funkciók ellátására alkalmas.

Elfelejtettem a felhasználónevemet, illetve jelszavamat. Mi a teendő?

A felhasználónevéért, illetve ideiglenes jelszóért hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-501-3300-ás telefonszámon. Ügyfélszámának és telefonos jelszavának igazolását követően adjuk meg felhasználónevét, illetve azt az ideiglenes jelszót, amelyet az első bejelentkezés után meg kell változtatnia.

Hogyan kérhetek új jelszót?

Ha bejelentkezési jelszavát szeretné módosítani, kérjük, jelezze ezen igényét Ügyfélszolgálatunkon, a 06-1-501-3300-as telefonszámon.

Hogyan tudom elmenteni az újonnan szerkesztett saját felületemet?

Az alapértelmezett konfigurációt nem lehet elmenteni (azok minden ügyfél esetében közösek). Ahhoz hogy el tudja menteni az újat, létre kell hoznia egy sajátot, ezt a következőképpen tudja megtenni:
Belép a RANDI-ba, és kiválaszt egy Önnek leginkább megfelelő alapértelmezett konfigurációt. A "Felület" szalagon a "Konfiguráció" gombra kattintva előjön egy menü, ahol a mentést is találta, ott a "Konfigurációk szerkesztése..." menüpontra kattint. A megjelenő ablakban az alsó szövegdobozban adja meg az Ön által választott nevet, majd hozza létre az "Új létrehozása" gombra kattintva. A következő alkalommal, amikor bejelentkezik, már ki fogja tudni választani az újonnan létrehozott konfigurációt, ami már módosítható, felülírható.

Hogyan tudok új instrumentumokat felvenni a Kerinfoba?

A Kerinfo fejlécére jobb egér gombbal kattintva hozható be a tulajdonságok menüpont. A tulajdonságokon belül a Tartalom fül alatt található az instrumentumok, amire két kattintással előhozható az Instrumentumok kiválasztása.

Hol látom a nyitott szerződéseimet?

A RANDI-n belül a nyitott szerződéseit a „szerződések” ablakban láthatja. Felület >Számlainfo fül alatt >Szerződések ablakban.

Hol látom az ajánlati könyvben az általam adott megbízást?

A RANDI kereskedési rendszerben, az ajánlati könyv ablakon belül S V (Saját Vételi) mennyiség, illetve S E (Saját Eladási) mennyiség oszlopban látható az ügyfél által beadott ajánlat.

Hogyan tudom legegyszerűbben kirakni egy papír ajánlati könyvét?

A Kerinfo vagy Árinfo ablakban az adott papíron jobb egérgombra kattintva tudja kiválasztani a papírra vonatkozó ajánlati könyvet.

Hogyan tudok a legegyszerűbben megjeleníteni grafikont?

A Kerinfo vagy Árinfo ablakban az adott papíron jobb egérgombra kattintva a felugró ablakból a megfelelő menüt kiválasztva tudja előhozni a grafikont.

Hogyan tudom módosítani/visszavonni a még nyitott szerződésemet?

Szerződést módosítani csak abban az esetben lehet, ha még nem teljesült, illetve csak részteljesült a már beadott ajánlat.
Módosítást/Visszavonást a Szerződések ablakon belül a még nyitott szerződéses státuszban lévő megbízás, szerződés számára jobb egérgombbal kattintva hozza fel a Módosítás, illetve Visszavonás lehetőségét.

Mit jelent a jogi egyenleg?

A jogi egyenleg az éppen aktuálisan Önt megillető pénzösszeget/értékpapírt jelenti. A kereskedés során a jogi egyenleget érdemes folyamatosan nyomon követni, hiszen az ott rendelkezésre álló pénzösszegből lehet értékpapírokat vásárolni, illetve értékpapírokból eladni. A jogi és fizikai egyneleg különbségét a tőzsdén működő T+3 napos elszámolás okozza. Erről további információkat talál a kereskedéssel kapcsolatos kérdések között.

Mi a fizikai egyenleg?

Az ügyfél szempontjából a fizikai egyenlegnek a kiutalásnál/átvezetésnél és értékpapír transzfernél van jelentősége.

A T+ 3 napos elszámolási időszak miatt van 3 napra lebontva a fizikai egyenleg. A fizikai egyenleg mutatja meg arra a napra vonatkozóan, hogy éppen mekkora összeget lehet kiutalni és mennyi értékpapírt lehet eltranszferálni- feltéve ha nincs olyan még el nem számolt ügylete, amely ezt az összeget a jövőben csökkenteni fogja.

Mit jelent a kapcsolat érvényességének meghosszabítása opció?

Ennek az opciónak a használatával elkerülhető a számítógépek sleep üzemmódja alatt tapasztalható, a kapcsolat megszakadásából adódó kiléptetés is.

Mit jelent az IP cím ellenőrzése?

A bejelentkezéskor kapott munkamenet-azonosító elfogadásának egy adott számítógépre, vagy hálózatra való rögzítése.

A „szigorú” (1 IP cím) beállítás használatával a munkamenet-azonosító csak arról a számítógépről használható, ahol a felhasználó bejelentkezett.

A „részleges” (/24 tartomány) beállítás használatakor a rendszer elfogadja a munkamenet-azonosítót a bejelentkezéshez használt számítógépről, és vele valószínűsíthetően egy hálózatban található számítógépekről egyaránt.

A „kikapcsolva” beállítás esetén nem vizsgáljuk a tranzakciók forrását, a munkamenet-azonosító bármely IP címről elfogadásra kerül.

 Hálózati címfordítás (NAT) és proxyk használata a szűrés pontosságát befolyásolhatja.

 Az IP cím ellenőrzése egy biztonsági funkció, amely a felhasználó hálózati forgalmának lehallgatása segítségével megszerzett munkamenet-azonosító illetéktelen felhasználását nehezíti meg. A „szigorú”-tól eltérő beállítás használata csak abban az esetben szükséges, amennyiben az ügyfél IP címe várhatóan változni fog, és az újbóli bejelentkezés nem elfogadható alternatíva.

Hogyan lehet a saját számláról átlépni TBSZ, NYESZ alszámlára?

„Randi” felületen a „Számla kiválasztása” menüpontban lehet átlépni.

Netboon

A Netboon kereskedési felület felhasználói kézikönyve letölthető innen.

Mi a különbség a Netboon és a RANDI között?

A Netboon egy telepítést nem igénylő, web-alapú alkalmazás. Operációs rendszertől független. Minden számítógépen azonnal használható, amely rendelkezik internetkapcsolattal, és a weboldalak megnyitására alkalmas böngészővel. Felülete kevésbé testre szabható, azonban az internet kapcsolat tekintetében kisebb igénye van, mint a RANDI-nak. Olyan gépeken is használható, ahol nincs lehetősége önálló programokat telepítenie (pl. munkahelyi gép, netkávézók).

Elfelejtettem a felhasználónevemet, illetve jelszavamat. Mi a teendő?

A felhasználónevéért, illetve ideiglenes jelszóért hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-501-3300-ás telefonszámon. Ügyfélszámának és telefonos jelszavának igazolását követően adjuk meg felhasználónevét, illetve azt az ideiglenes jelszót, amelyet első a bejelentkezés után meg kell változtatnia.

Milyen adatokat tudok módosítani a Netboon-on keresztül és hol tudom ezt megtenni?

Adatmódosítást a Netboonon keresztül: Beállítások/Adatok módosítása menüpont alatt tud alkalmazni.
Megváltoztatható adatok:

 • Valós idejű adatszolgáltatás (Real Time adatszolgáltatás)
 • E- mail cím változás
 • Mobiltelefonszám változás
 • Beállíthatja, hogy a számláján található különböző pénzügyi eszközök milyen sorrendben kerüljenek elkülönítésre.
 • Kiválaszthatja az alapértelmezett értesítési és visszaigazolási módokat
 • Biztonsági sms jelszóval történő belépés aktiválása

Hol tudok megadni megbízást?

A Netboon felületén való kereskedésnél előre meg kell határozni a kívánt ügylettípust.
Megbízást adni a Kereskedés fülön belül lehetséges Normál, illetve Technikai Daytrade kereskedésben.

Hol látom a számlámmal kapcsolatos információkat?

A számlával kapcsolatos információkat a Számlainformációk menüpont alatt lehet megtalálni.
A számlainformációs menüpontban az éppen aktuális jogi, fizikai, illetve értékpapír egyenleget tudja lekérdezni.

Hol találom az értékpapírszámla számomat?

A szerződés nem tartalmazza az értékpapírszámla számot. Ezt a számlaszámot a Netboon rendszerben, Ügyféladatok menüpont alatt lehet megtekinteni. Bal oldalt jelenik meg, hogy melyik számlatípushoz melyik számlaszám tartozik.

Hol tudom lekérdezni az árfolyamokat?

Netboon/ Piaci Információk/Árfolyamokmenüpont alatt tekintheti meg az árfolyamokat.

Hol látom a pénz és értékpapír forgalmamat?

A Netboon kereskedési rendszeren belül Számlamozgások menüpont alatt a következőket találja:
Forgalom: Pénz- és értépapírforgalom
Pénzforgalmi napló: Itt csak a pénz mozgása látható

Értékpapír-forgalmi napló: Az értékpapírokkal kapcsolatos forgalmat lehet lekövetni.

Mit jelent a 12 órás időzár opció?

Ezzel az opcióval lehetőséget biztosítunk, hogy megválassza, tétlenség esetén mennyi idő elteltével kerüljön kiléptetésre. Az alapértelmezett beállítás 30 perc, azonban bejelentkezéskor lehetőség van a 12 órás időzár kiválasztására. A 12 órás időzár használatával elkerülhető a számítógépek sleep üzemmódja alatt tapasztalható, a kapcsolat megszakadásából adódó kiléptetés is. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 12 órás időzár használata magasabb kockázattal jár, ne hagyják őrizetlenül számítógépüket, a Netboonból való kilépéshez pedig minden esetben a Kilépés gombot használják.

Mit tartalmaz a nyereség-veszteség kimutatás?

A nyereség-veszteség kimutatásban adott intervallumra le tudom kérni a lezárt ügyleteimet a készletértékelésnek megfelelően. (A kimutatás az eladásnál beállított készletértékelésnek alapján párosítja a lezárt ügyleteket.)
A nyereség-veszteség kimutatás "kamat+jutalék" oszlopa mindig a lezárt mennyiségre vetítetten arányos összes jutalékot (+kamatot) mutatja.
A kimutatás bruttó oszlopai mutatják nyereségnél: a jutalék + kamat-tal csökkentett nyereséget, veszteségnél: a jutalék+kamat-tal növelt veszteséget.

Hogyan lehet a saját számláról átlépni TBSZ, NYESZ alszámlára?

A „Netboon” felületen a kezdőlapon, ún. Villám felületen, az oldal alján szereplő „Számlaváltás”-ra kattintva lehet kiválasztani a kívánt számlát.

Mobil Broker

A Mobil Broker kereskedési kézikönyve letölthető innen.

Hogyan érhető el a Mobil Broker?

1. Webes felületen az https://m.randomcapital.hu  címen, bármely nagyképernyős, internetkapcsolattal rendelkező telefonról 
2. Dímentesen letölthető alkalmazás formájában 
2.1. iPhone alkalmazás, letölthető az Apple Store-ból.
2.2. Android alkalmazás, letölthető a Play Áruházból
2.3. Windows Phone alkalmazás, letölthető az Áruházból

Mekkora adatforgalommal jár a Mobil Broker használata?

Az iPhone-ra kifejlesztett alkalmazás az alábbi adatforgalmat bonyolítja:
- főoldal 1,5-2 Mb/óra (függ a beállított részvények számától) - frissítési idő: 2 másodperc
- aloldal 4-5,2 Mb/óra - frissítési idő: 2 másodperc

A Mobil Broker webes felületének adatforgalma:
- főoldal 300 Kb/óra - az alap részvényekkel, de ez is lehet több, ha sok részvényt vesz fel. frissítési idő: 15 másodperc
- aloldal (OTP-nél vizsgáltuk) 600 Kb/óra frissítési idő: 30 másodperc
- ha a nagy grafikont állította be, akkor 5,3 Mb/óra

Tartós Befektetési Számla

Hogyan tudok Tartós Befektetési Számlát nyitni a Random Capital Zrt.-nél?

Az Ügyfél az Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételéről szóló szerződés aláírásával jogosulttá válik, hogy a jogszabályban meghatározott minimális összeg (amely jelenleg 25.000 Ft) befizetésével vagy beutalásával egyoldalúan kezdeményezze megtakarításainak a Tartós Befektetési Számlán történő lekötését.
Tartós Befektetési Számlához tartozó bankszámlaszám a Netboon kereskedési rendszer Beállítások/Ügyféladatok menüpontjában igényelhető. A TBSZ számla a minimum összeg beérkezését követően válik aktívvá.

Miért éri meg Tartós Befektetési Számlát nyitnom?

A Tartós Befektetési Számlán keletkező nyereség után a 3 éves első lekötési időszakot követő felvétel esetén kedvezményes, 10%-os adót kell fizetni, míg 5 év elteltével a nyereség adómentesen felvehető.

Egy másik társaságnál nyitottam már TBSZ-t az idén, nyithatok a Random Capital Zrt.-nél is ilyen számlát?

A vonatkozó jogszabály csak az egy Társaságnál, egy naptári éven belül nyitható TBSZ-ek számát korlátozza, így akkor is nyithat TBSZ számlát a Random Capital Zrt.-nél, amennyiben már más Társaságnál nyitott egyet az adott évben.

Hogyan utalhatok pénzt a Random Capital Zrt.-nél vezetett Tartós Befektetési Számlámra?

A Tartós Befektetési Számlájának egyedi számlaszámát a Netboon rendszer Beállítások menüpont Ügyféladatok almenüjében találja.

Meddig van lehetőségem befizetni a TBSZ-számlámra?

A Tartós befektetési számlájára csak a megnyitás évében fizethet be, ezt követően nem. Amennyiben a következő évben is szeretne befizetni, úgy lehetősége van minden évben egy új TBSZ számlát megnyitni. Azonban erre is vonatkozik a minimális megnyitási összeg (25 000 Ft), valamint ezen új számlánál a befizetés évét követően kezdődik az 5 éves (3+2 év) lekötési időszak.

Mikor tudom felvenni a Tartós Befektetési Számlán lekötött pénzemet?

A Tartós Befektetési Számlán lekötött pénzéhez Ön bármikor hozzájuthat, azonban ha az első (3. év), vagy második (5. év) lekötési időszak vége előtt veszi fel a TBSZ-en elhelyezett pénzét, úgy nem veheti igénybe a kedvezményes adózást, illetve az adómentességet. Ha az első, illetve második lekötési időszakot megelőző, köztes időszakban megbontja a lekötést, az a TBSZ számla megszűnését jelenti.

Mikor vehetek fel úgy pénzt a TBSZ számlámról, hogy az ne szűnjön meg?

Erre kizárólag az első, 3 éves lekötési időszak végén van lehetősége. Ilyenkor felvehet a számlájáról úgy, hogy a számlán legalább 25 000 Ft értéknek kell maradnia. A felvett összeggel arányos nyereség után 10%-os adót kell fizetnie, azonban a számlán maradt jövedelem-rész továbbra is adómentes. Amennyiben ezzel a lehetőséggel szeretne élni, úgy azt telefonon, e-mailen, postán vagy személyesen mindenképpen a 3. lekötési év vége előtt jelezze Társaságunk felé.

Mi történik a Tartós Befektetési Számlámmal a második lekötési időszak végét követően?

A TBSZ a második lekötési időszak végén megszűnik. Amennyiben nem rendelkezik az azon található összeg és értékpapírok újbóli – szintén 5 évre szóló – lekötéséről, úgy a számlán elhelyezett pénz és értékpapír készlet átkerül a normál ügyfélszámlájára. Ha az újbóli lekötést szeretné kezdeményezni, azt mindenképpen az 5 éves lekötési időszak vége előtt jelezze Társaságunk felé telefonon, e-mailen, postán vagy személyesen.

Egyszerre hány Tartós befektetési Számlám lehet a Random Capital Zrt.-nél?

A vonatkozó jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően minden új naptári évben nyitható egy új Tartós Befektetési Számla.

Hogyan történik az osztalék jóváírás a Tartós Befektetési Számlán?

Az osztalékra jogosító értékpapír esetében Társaságunk az osztalékfizetést megelőzően értesíti a kibocsátót, hogy a jövedelem Tartós Befektetési Számlán elhelyezett értékpapírból származik, így adót nem kell levonnia.

Milyen ügyleteket lehet kötni TBSZ számlán?

Tartós Befektetési számlán egyaránt lehetőség van napon túli és napon belüli, valamint TechnikaiDaytrade megbízások, tShort és tLong megbízások megadására.

Lehet-e értékpapírokat transzferálni TBSZ számlára?

A TBSZ-re kizárólag NYESZ átalakításához kapcsolódóan lehet értékpapírt transzferálni.

Más szolgáltatónál nyitott TBSZ számlámat átvihetem a Random Capitalhez?

Igen. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. január 1-től hatályos, vonatkozó rendelkezése alapján lehetőség van a TBSZ számlák befektetési szolgáltatók közötti átmozgatására.

A magánszemély a tartós befektetési szerződés megszüntetésével a befektetési szolgáltató, illetve a hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét a lekötés megszakítása nélkül másik befektetési szolgáltatóhoz, illetve hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át (lekötési átutalás).

Milyen értékpapírokkal kereskedhetek a TBSZ számlámon?

A hatályos jogi szabályozás lehetővé teszi a forintban és a devizában denominált értékpapírokkal bármilyen (tőkeáttételes, short, határidős) típusú ügylet végrehajtását TBSZ számlán.

Amennyiben feltöröm a lekötést, úgy a TBSZ-en elér nyereség/veszteség adózásnál összevonható a normál számlán elért nyereséggel/veszteséggel?

A TBSZ-en és a normál számlán elért nyereség/veszteség két különböző adónem alá tartozik, azok össze nem vonhatóak. Az adókiegyenlítést mind a törvény, mind az adóhatóság egyértelműen tiltja.

A valós idejű adatszolgáltatás, az sms-ben történő visszaigazolás, a biztonsági sms jelszó, illetve a számlaértesítő díja levonásra kerülhet a TBSZ számlámról?

A fenti díjtételeket kizárólag a normál számlájáról tudja fizetni. De amennyiben a normál számláján igényli valamely szolgáltatást, úgy azok minden alszámláján aktiválásra kerülnek.

Milyen bekerülési ár realizálódik a TBSZ feltörése esetén, amennyiben értékpapír is található ezen számlán?

A szerzéskori, ún. bekerülési érték és a feltöréskori piaci érték közül a magasabb érték kerül számításra

Cég nyithat-e TBSZ számlát?

Nem. TBSZ számlát csak magánszemély nyithat.

Mi van akkor, ha az áthelyezni kívánt évjáratú TBSZ számlával már rendelkezem a befektetési szolgáltatómnál?

Amennyiben a magánszemély a lekötést átvevő befektetési szolgáltatónál, illetve hitelintézetnél a lekötési átutalással érintett állomány elhelyezési éve tekintetében már rendelkezik tartós befektetési szerződéssel, úgy a lekötést átvevő befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet az általa az adott naptári év tekintetében vezetett lekötési nyilvántartásban rögzíti a lekötési átutalásban szereplő pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket.

Hogyan tudom igazolni az áthelyezett TBSZ számlám jogfolytonosságát?

Lekötési átutalás esetén az átadó befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet a lekötési átutalással érintett pénzösszegekre, pénzügyi eszközökre vonatkozó igazolást (lekötési igazolás) ad a magánszemélynek és a lekötési utalást fogadó befektetési szolgáltatónak, hitelintézetnek

 • az elhelyezés naptári évéről és az elhelyezés naptári évében a tartós befektetési szerződés alapján befizetett összegről (lekötött pénzösszegről),
 • az átutalt pénzösszegekről, pénzügyi eszközökről, az eltranszferált pénzügyi eszközök megszerzésére fordított összegekről és
 • az átutalás napjáról.

Mi történik a TBSZ számlám kifutásakor?

 • Átvezetés új TBSZ számlára. Lehetőség van az ötéves lekötési időszak utolsó napján arra, hogy a lekötési nyilvántartásban lévő pénzeszközöknek, pénzügyi eszközöknek az ötéves lekötési időszak megszűnésének napjáig újra megkötött tartós befektetési szerződés alapján a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tarthassa.
 • Átvezetés a normál ügyfél- és értékpapírszámlára A pénzügyi eszköz tekintetében az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napi záróértéke, illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat kell figyelembe venni.
Nyugdíj Előtakarékossági Számla

Hogyan nyithatok NYESZ-R számlát a Random Capital Zrt.-nél?

NYESZ-számlát azon ügyfeleink nyithatnak, akik aláírták az Ügyfélszámla és értékpapírszámla vezetéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról szóló szerződést. A NYESZ szerződés a Netboon kereskedési rendszer Beállítások menüpontjából érhető el, a szerződéses feltételek pedig elektronikus formában kerülnek elfogadásra.

A szerződés elfogadását követően a Netboon kereskedési rendszer Beállítások/Ügyféladatok menüpontjában található a NYESZ-hez tartozó bankszámlaszám, amelyre kezdeményezhető átutalás.

A NYESZ akkor válik aktívvá, amikor a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum összeg (jelenleg 5.000 Ft) befizetésre, átutalásra, vagy átvezetésre kerül a számlára.

Nyugdíjas nyithat-e NYESZ-R számlát?

Igen.

Milyen következményekkel jár az előtakarékoskodó számára, ha elmulaszt nyilatkozatot tenni a nyugdíj-előtakarékossági számlák "NYESZ-R" megjelöléséről?

A Random Capital Zrt. kizárólag NYESZ-R megjelölésű nyugdíj-előtakarékossági számlákat vezet.

A nyugdíj-előtakarékossági számlákon végzett tranzakciók után mekkora adó mértéke?

A nyugdíj-előtakarékossági számlákon végzett tranzakciók adómentesek.

Mely bevételek adómentesek a NYESZ-R számlán?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről szóló 1. számú melléklete a 7.16. b) pontjában meghatározottak alapján:

adómentes a nyugdíj-előtakarékossági számla szerint a tulajdonos követelését növelő jóváírás, ha az

a) a befektetési eszközzel végzett ügylet nyeresége,

b) a befektetési eszköz hozama, kivéve az osztalékból származó jövedelmet;

így osztalékadót NYESZ-R számlán is fizetni kell.

Mit jelent az, hogy a NYESZ-R számlára történő befizetést követően a befizetés összegéig a díjmentesség brókerdíj jóváírásban kerül biztosításra?

Minden egyes, a NYESZ-R számlára történő befizetést (készpénzes befizetést, átutalást, átvezetést) követően, a befizetés összegének megfelelő tranzakció bonyolítható jutalékmentesen.

Egy konkrét példa:
Ön befizet 100.000 Ft-ot. Ez esetben 100.000 x 0,2%, vagyis 200 Ft-os jutalék erejéig ingyenesen teljesülnek megbízásai.

Mikor vehető fel adómentesen a NYESZ-R számlán lévő pénz?

A nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozó személyi jövedelemadóról szóló 2005. évi CLVI. törvény 8. § (4) bekezdése alapján az alábbi feltételeknek együttesen kell fennállniuk:

 • 2012. december 31. előtt megnyitott NYESZ számlák esetén amennyiben Ön már nyugdíjra jogosult és számláját a számlanyitást követő 3. évet követően mondja fel.
 • 2013. január 1-jét követően nyitott NYESZ számlák esetén amennyiben Ön már nyugdíjra jogosult, és a számla zárására a számlanyitást követő 10. évet követően kerül sor. A fenti két esetben adómentesen veheti fel a megtakarítást. Elhalálozás esetén a megtakarítását a törvényes örökösök kapják meg. A NYESZ-R számla tulajdonosa igazolni tudja, hogy jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben  meghatározott nyugdíjra. A nyugdíj célú szolgáltatás igénybevételéhez a NYESZ-R szerződést fel kell mondani, ami a NYESZ-R számla megszüntetésével jár.

Hogyan igazolhatom, hogy jogosult vagyok a NYESZ-R számlámon lévő pénzösszeg nyugdíjszolgáltatásként való (tehát adómentes) felvételére?

Amennyiben Ön jogosult az Szja. törvényben meghatározott nyugdíj valamelyikére, akkor ezen jogosultságát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv egy jogerős határozatában állapította meg. Ezt a jogerős határozatot kell bemutatnia Társaságunknak.

NYESZ-R számlámra lehet értékpapírt transzferálni?

Nem. A nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján NYESZ-R számlára kizárólag pénz fizethető be. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor egy másik szolgáltatónál kötött NYESZ-R számla kerül áthelyezésre, ekkor a  NYESZ-R számlán található értékpapírok teljes egészében áttranszferálhatók.

Milyen ügyleteket nem lehet bonyolítani a NYESZ-R számlán?

A nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény 4. § (4) bekezdése szerint a NYESZ-R számlán található pénzt fedezetként felajánlani nem lehet, óvadék tárgyát nem képezhetik.

A NYESZ-R számlán nem lehet:

 • tLong
 • tShort
 • TDT
 • és határidős pozíciókat nyitni, tekintettel arra, hogy ezen ügyletek esetén nem ellenértéket, hanem fedezetet kell biztosítani.

Hozzájuthatok-e a törvényi feltételek fennállta előtt a NYESZ-R számlám egyenlegéhez?

Korábban is hozzáférhet- adómentesség eléréséhez szükséges idő elteltét megelőzően- a számlán lévő összeghez, azonban ez jelentős adófizetési kötelezettséggel jár. Az igénybe vett előtakarékossági támogatás összegét (az adó-visszatérítést) 20%-kal növelten vissza kell fizetni, valamint az elért hozam után adóznia kell (SZJA és EHO). Amennyiben Ön már nyugdíjra jogosult, és a számláját 2013. január 1-jét követően nyitotta, továbbá a számla zárása a számlanyitást követő harmadik és kilencedik év között történik, az elért hozam után adófizetési kötelezettsége keletkezik (SZJA és EHO), de az adó-visszatérítést nem kell visszafizetni.

Mit jelent a NAV általi jóváírás?

A NYESZ-re adott naptári évben történő adott éves befizetései után ún. előtakarékossági támogatás igényelhető, amely az adott évben befizetett összeg 20%-a maximum 100.000,- Ft (ha Ön az öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. január 1. előtt eléri, úgy a maximális adótámogatás összege 130.000,-Ft).

Vehetek-e fel pénzt a NYESZ számlámról annak megszűnése nélkül?

Igen, de ebben az esetben adót kell fizetni.

Mit kell tudnia a NYESZ-számláról történő kifizetésekről?

Abban az esetben, ha Ön adóköteles kifizetést kér, vagyis a kifizetés időpontjában Ön még nem nyugdíjas, és/vagy nem telt el a számlanyitástól számított 10 adóév, akkor a következő adózási szabályok érvényesek a NYESZ-számlán lévő megtakarításaira: Adómentes nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés esetén egyéb jövedelem a NYESZ számlán lévő, a szolgáltatás értékének levonása nélkül, a szokásos piaci értéken számított követelés azon része, amely meghaladja a számlatulajdonos által teljesített befizetések, osztalékból származó jövedelemként jóváírt átutalt összegek, valamint a már nyilvántartott adózott követelésállomány együttes összegét azzal, hogy

 • a jövedelem szerzési időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a számlatulajdonos adóköteles kifizetésről rendelkezik;
 • a jövedelem után adóelőleget nem kell fizetni, az adót a számlatulajdonos az önadózásra vonatkozó rendelkezések szerint állapítja meg, vallja be, és fizeti meg;
 • a jövedelem megszerzéséről a NYESZ-számla vezetője az adózás rendjéről szóló törvény szerint igazolást ad;
 • adózott követelésállomány alatt a számított követelésből az adóköteles kifizetéssel csökkentett értékrészt kell érteni, melyet a számlavezetőnek ekként kell nyilvántartania és minden újabb adóköteles kifizetés alkalmával újra meg kell állapítania.

Mit jelent az adózott követelésállomány?

Amennyiben Ön nem a teljes összeget vette fel NYESZ számlájáról adóköteles kifizetést vesz igénybe, a részösszeg kivételét követően a NYESZ számlán maradt megtakarításokat adózott követelésállományként mutatjuk ki, vagyis ha Ön egy későbbi időpontban ismét adóköteles kifizetést vesz igénybe, úgy a jövedelem meghatározásakor az egyszer már leadózott megtakarításait nem kell beleszámolnia a keletkezett jövedelmébe (a duplikált adózás elkerülése érdekében).

Nyugdíjcélú kifizetés igénybevételét követően lehet-e új NYESZ számlát nyitni?

Igen. Ha a nyugdíjszolgáltatást követően egy későbbi időpontban Ön ismét szeretne NYESZ-számlán megtakarítást elhelyezni, ez természetesen lehetséges egy új NYESZ-számla nyitása mellett, és ebben az esetben újra indul a számlanyitás évét követően a 10 adóéves periódus.

Adatszolgáltatás

Hogyan láthatom a késleltetett tőzsdei árfolyamokat?

A 15 perccel késleltetett adatok bárki számára hozzáférhetőek a Netboon kereskedési rendszer Piaci Információk menüpontjából az Árfolyamokra kattintva, a Mobil Broker kereskedési rendszerben az Árfolyamokra kattintva, illetve a Randi kereskedési rendszerben a kereskedés fül alatt.

Hogyan láthatom a valós idejű tőzsdei adatokat, illetve hogyan tudom kikapcsolni a szolgáltatást?

A valós idejű adatszolgáltatást a Netboon rendszer, Beállítások menüpontjában tudja be-, illetve kikapcsolni. Az adatszolgáltatás díja az egész aktuális hónapra vonatkozóan levonásra kerül a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlájáról a bekapcsolás napjától függetlenül.

Mi történik, ha nincs elég fedezet a számlámon az adatszolgáltatás havidíjához?

Amennyiben nincs elegendő fedezet a számláján a valós idejű adatszolgáltatás havidíjának a levonásához, a szolgáltatás bekapcsolására nincs lehetőség, illetve a már bekapcsolt szolgáltatás inaktiválódik. Ez utóbbi esetben a fedezet rendelkezésre állásakor újra be kell kapcsolni a szolgáltatást. A valós idejű adatszolgáltatás havidíja minden esetben a fizikai pénzegyenlegből kerül levonásra.

Adatszolgáltatás lehetséges mobiltelefonon is?

Adatszolgáltatás elérhető Társaságunk Mobil Broker rendszerének igénybe vételével mobiltelefonról is (lista). Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Mobil Broker rendszer az adatszolgáltatáson kívül kereskedési lehetőséget is biztosít ügyfeleink számára (kereskedésre alkalmas mobiltelefonok listája).

Mi a különbség az egy ársávos és az öt ársávos valós idejű adatszolgáltatás között?

Egy ársávos előfizetés esetén az ajánlati könyvben szereplő legjobb eladót és legjobb vevőt látja, míg öt ársávos előfizetés esetén az öt legjobb vevőt és eladót látja.

Tőzsdei adózás

Társaságunk minden évben január 31-ig minden ügyfél részé elérhetővé teszi az előző évre vonatkozó adóigazolást, mely a Netboon felületén a Beállítások/Ügyféladatok menüpont alatt tölthető le.

A hatályos adójogszabályok szerint a kötéslista alapján Önnek kell párosítania az ügyleteket és nyilvántartást vezetnie az elért nyereségről/veszteségről.

A Netboon rendszerben található Nyereség/Veszteség kimutatás, Értékpapírforgalmi és Pénzforgalmi napló csak tájékoztató jellegűek. Társaságunk nem rendelkezik engedéllyel adótanácsadásra, valamint nincsen hatásköre az adójogszabályok értelmezésére. Felhívjuk figyelmét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. éve CXVII. törvény 67/A. §-ára, amely az ide vonatkozó szabályokat rögzíti. Ezt figyelembe véve kell ügyfelünknek nyilvántartást vezetnie és a Társaságunk által küldött törvényi előírásoknak megfelelő egyenlegközlő alapján a bevallását elkészítenie.

Ha további kérdései merülnének fel, kérjük, forduljon adótanácadóhoz.

Biztonsági sms jelszó

Mit jelent a biztonsági sms jelszó szolgáltatás?

Társaságunk lehetőséget biztosít ügyfeleinek arra, hogy felhasználónevük és jelszavuk párosát egy sms-ben érkező jelszóval erősítsék meg.

Hogyan igényelhetek biztonsági sms jelszót?

A szolgáltatás a Netboon kereskedési rendszer Beállítások menüpontjának Adatok módosítása almenüjében aktiválható.

Hogyan kapcsolhatom ki a szolgáltatást?

A szolgáltatás a Netboon kereskedési rendszer Beállítások menüpontjának Adatok módosítása almenüjében kapcsolható ki.

Mi történik, ha nincs elegendő pénz a számlámon az sms díjának levonásához?

A biztonsági sms jelszó díja a normál számláján található fizikai pénzegyenlegből kerül levonásra. Amennyiben nincs elegendő pénz a számláján, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 1 501 3300-ás telefonszámon. Munkatársunk az azonosítást követően kikapcsolja a szolgáltatást, így korábbi felhasználónevének és jelszavának párosával újra beléphet számlájára.

Fogalmak

Promt piac: Nem határidős piac Itt a teljesítés a szerződés megkötésével egyidejűleg megtörténik.

Határidős piac: Ezen a piacon valamilyen jövőbeli szállítási határidőre adhatnak el, vagy vehetnek a befektetők. A határidő általában meghatározott a tőzsdei határidős ügyleteknél (futures), míg a tőzsdén kívüliek (forward) estében nem.

OTC piac: Értékpapírok tőzsdén kívüli piaca. A tőzsdén kívüli, azaz bankközi piacon leginkább a devizákra és kamatlábakra szóló opciók, valamint az ún. egzotikus opciók kereskedése zajlik.

Normál kereskedés: Normál kereskedés alatt a napon túli ügyletek értendők, melyeket nem kell feltétlen lezárni napon belül.

Daytrade: A daytrade olyan értékpapír tranzakció-pár (vétel-eladás), amely egy kereskedési napon belül zajlik le. A Budapesti Értéktőzsde forgalmának jelentős részét képviseli a daytrade.

TDT: Lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos értékpapírokat először eladjon az Ügyfél (short ügylet) majd később visszavásárolja, arra spekulálva, hogy az alacsonyabb visszavásárlási és magasabb eladási árfolyam különbségén hasznot realizálhat. Sőt a TDT arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos értékpapírokat akár 7x-es tőkeáttétellel (az Ügyfél szabad eszközei rétékének többszöröséért) vásárolhasson.

A TDT ügylet azt jelenti, hogy az Ügyfél vállalja, hogy a nyitott vételi vagy eladási TDT ügylet napon belül lezárásra kerül.

Shortolás: Részvényeladás annak előzetes birtoklása nélkül. A lényeg, hogy árfolyamesésre játszva, később olcsóbban megvegyük a papírt. Magyarországon a törvény határidős termékek esetében teszi lehetővé.

tShort: Értékpapírok napon túlra történő eladása (Értékpapír-kölcsönzés)http://www.randomcapital.hu/szolgaltatasok_short.html

Long pozíció: Shortolás ellentettje, más néven árfolyam-emelkedésre való spekulálás. Vétellel nyitok egy pozíciót, majd eladással zárom azt.

tLong: Értékpapírok napon túlra történő tőkeáttételes vásárlása. Befektetési-hitelezéshttp://www.randomcapital.hu/szolgaltatasok_long.html

Piaci ár:  A megbízó részéről egy ár megadása nélküli, a piacon a megbízás teljesítésének pillanatában elérhető legjobb áras vételt vagy eladást jelent.

Limit ár: A limitáras megbízás a tőzsdei termék meghatározott ár alatti vétele, vagy ár feletti eladása. A megbízó által megadott limitáron, vagy annál kedvezőbben teljesíthető.

Stop-limit ár: Egy feltételes ajánlat, amely az ajánlattevő beavatkozása nélkül, automatikusan akkor válik limit ajánlattá, ha az ajánlatban megadott ún. aktiválási áron/árfolyamon vagy annál kedvezőbben ügylet jön létre, az ajánlati könyvben.